Υδατοδιαλυτά-πόσιμα

 • Amoxy Active 697 mg/g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα για χοίρους και ορνίθια (Αμοξικιλίνη)
 • Amoxycillin 15%, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Αμοξικιλίνη)
 • Coliplus διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για Βοοειδή, Πρόβατα, Χοίροι και Όρνιθες. (Κολιστίνη)
 • Colistin 350, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Κολιστίνη)
 • Doxycycline 150, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Δοξυκυκλίνη)
 • Doxylin 100%, σκόνη για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα για μόσχους και χοίρους (Δοξυκυκλίνη υκλατική)
 • Flumequine 50%, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Φλουμεκίνη)
 • Pharmatox, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Οξυτετρακυκλίνη)
 • Phenoxypen 325 mg/g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα για ορνίθια (Potassium phenoxymethylpenicillin)
 • Quimiocoli, πόσιμο διάλυμα 10% για ορνίθια κρεοπαραγωγής & αντικατάστασης (Ενροφλοξακίνη)
 • Stardox, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Δοξυκυκλίνη)
 • Starmycin, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Νεομυκίνη)
 • Sulfadiazine+Trimethoprim, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Σουλφαδιαζίνη, Τριμεθοπρίμη)
 • Tiamulin, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Τιαμουλίνη)
 • Tylogran 1000mg/g, κοκκία για χρήση σε πόσιμο νερό/γάλα για βοοειδή (μόσχους), χοίρους, ορνίθια και ινδορνίθια (Τυλοζίνη)
 • Tylosin, σκόνη για πόσιμο διάλυμα (Τυλοζίνη)