Ενέσιμα

 • Amoxicillin 100-Colistin 250, ενέσιμο εναιώρημα για μόσχους και χοίρους (Αμοξικιλίνη, Κολιστίνη)
 • Cemay 50 mg/ml, ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους και βοοειδή (Κεφτιοφούρη υδροχλωρική)
 • Doraflox 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (Ενροφλοξακίνη)
 • Floxibac 100 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους (Ενροφλοξακίνη)
 • Floxibac 50 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους, σκύλους και γάτες (Ενροφλοξακίνη)
 • Gentamycin 10%, ενέσιμο διάλυμα (Γενταμυκίνη)
 • Kanamycin 25%, ενέσιμο διάλυμα (Καναμυκίνη)
 • Oxytetracycline L.A. 20%, ενέσιμο διάλυμα (Οξυτετρακυκλίνη)
 • Penethaone 236,3 mg/ml Σκόνη και διαλύτης για εναιώρημα (Πεναιθαμάτη)
 • Penicillin-Streptomycin 20-20, ενέσιμο εναιώρημα (Πενικιλλίνη, Στρεπτομυκίνη)
 • Streptomycin 25%, ενέσιμο διάλυμα (Στρεπτομυκίνη)
 • Tylosin 20%, ενέσιμο διάλυμα (Τυλοζίνη)