Στοματικές πάστες

  • Equibactin, στοματική πάστα για ίππους (Σουλφαδιαζίνη+Τριμεθοπρίμη)